Welkom op deze webstek! 

De bedoeling van deze website is dat wat ik de laatste jaren onderzocht en gepubliceerd heb in lokale tijdschriften (Brugs Ommeland, Biekorf, Onze Gazette) nu toegankelijk wordt met enkele muisklikken. Het geeft een overzicht van wat ik de laatste acht à negen jaar gedaan heb. Deze site geeft ook de mogelijkheid om hierop verder te werken.

Aangezien deze website de neerslag is mijn onderzoek en publicaties rond bepaalde onderwerpen tot op deze datum zul je hier geen afgesloten geschiedenis vinden rond de instellingen waarnaar ik onderzoek verricht (zorg voor mensen met een handicap, zieken, armoede, ...) omdat dit constant wordt aangevuld met nieuwe onderzoeken en publicaties.  

Geschiedschrijving gaat in essentie om het schrijven van verhalen en het ene verhaal is al wetenschappelijker (gebaseerd op bronnenmateriaal dat wordt vermeldt zodat anderen die kunnen controleren) dan het andere. Op deze site zijn al mijn publicaties gebaseerd op bronnen die te vinden zijn in (vooral Brugse) archieven of publicaties rond deze thema's met als doel een deelname te leveren aan een correcte Brugse geschiedschrijving. Hierbij besef ik ten volle dat een geschiedenis over een bepaald onderwerp altijd kan aangevuld of bekritiseerd worden. Ik ben bereid deze aanvullingen te accepteren als dit gebaseerd is op bronnenmateriaal. Bronnenmateriaal kan altijd op een iets andere manier geïnterpreteerd worden, afhankelijk van de invalshoek, en is nooit volledig. Iedere generatie beschrijft de geschiedenis vanuit een andere invalshoek, nieuw bronnenmateriaal duikt op, bronnenmateriaal wordt beschouwd als een vervalsing, ... Het fascinerende aan geschiedenis is dan ook dat dit nooit afgewerkt is, maar allen samen kunnen we in dialoog met elkaar hier wel naar streven...     

Ik ben vooral geïnteresseerd in de sociale geschiedenis van Brugge en de wijze waarop gedacht werd rond bepaalde thema's. Geen riddertornooien of veldslagen maar de geschiedenis van de gewone man en in het bijzonder van Jan met de pet die geconfronteerd werd met problemen. Vooral handicap/beperking van de mogelijkheden en armoede en de manier waarop hierop werd gereageerd door overheidsdiensten in de 19e eeuw spelen hierbij een hoofdrol. De 19e eeuw is een relatief ondergewaardeerde eeuw waarover nog veel wetenschappelijk onderzoek moet en kan gebeuren. In deze eeuw worden immers de grondslagen van de huidige officiële hulpverlening en onze sociale zekerheid gelegd. Toen was er nog ruimte voor (valse ?) dromen en (overdreven ?) optimisme dat sociale problematieken (bv. armoede) definitief zouden kunnen opgelost worden in korte tijd.

Dit vooruitgangsdenken op sociaal vlak steunde deels op de sterke nood aan (goedkope) arbeidskrachten door de industrialisatie. Iedereen kon en moest zijn steentje bijdragen ter meerdere eer en glorie van het vaderland en de welvaart. Maar hoe zat het ook weer met diegenen die achter bleven?

In de 21e eeuw grijpen sommige politici terug naar een concours uit de 19e eeuw onder het mom van 'verandering', maar eigenlijk gaat het hier om een willen terugkeren naar een problematisch verleden. Het is intussen reeds lang gebleken dat deze oplossingen niet werken, maar blijkbaar is deze manier van politiek discours lonend bij de vele mensen die hun geschiedenis en de geschiedenis van de huidige welvaartsstaat niet (willen) kennen. Alhoewel hun voorouders en familie in lang vervlogen tijden hierdoor kon overleven en zij er hierdoor zijn.

In eerste instantie wordt in deze teksten op zoek gegaan naar de achterliggende redeneringen over de maatschappij en over de mensen op wie deze betrekking hebben. Hierbij hoop ik dat deze figuren uit het verleden die genegeerd werden door de geschiedschrijving (omdat het hier niet om succesverhalen ging) en zij weinig geschreven bronnen hebben achtergelaten hierdoor (deels) tot leven komen. Er werd gekozen om dit te proberen uit te werken op een lokaal niveau dat heel dicht staat bij mensen. Alhoewel het om zaken gaat die zich hebben afgespeeld in het verleden kan de beschrijving hiervan toch leiden tot een moment van herkenning voor huidige problematieken.

Ik wens iedereen die de tijd neemt om deze artikels te lezen veel leesgenot. Ik koester ook de stille hoop dat deze zullen zorgen voor wat stof tot nadenken... 

Deze website wordt regelmatig aangevuld met teksten, foto's en, nieuwe onderwerpen.

De bedoeling is natuurlijk ook dat er een mogelijkheid is tot een vorm van ernstige communicatie tussen lezer en schrijver. Het is altijd mogelijk om te reageren of suggesties tot aanvullingen te formuleren via het onderdeel 'contact' in het menu. Na enkele dagen krijg ik dan dit bericht door en kan ik er een antwoord op geven.

 

Ik wil hier niet afsluiten zonder iedereen te danken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze artikels, het boek 'Hulpmiddelen met een geschiedenis' en deze website. Ook dank aan de archieven waar ik steeds welkom bleef met mijn niet voor de hand liggende vragen.